Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Home

Inleiding

De buurt Vredenoord in Kralingen West is in conclaaf met de gemeente Rotterdam. Op deze website treft u alle feiten hoe een buurt aan de kant wordt geschoven. De locatie beslissingen van Stadsontwikkeling zijn niet gegrond. Er was geen reden voor wethouder De Jonge om aan het Melanchthon College te vragen op 16.4.2015 om af te zien van de locatie Assendelftplein, aangezien ze al 5 jaar akkoord waren met de locatie en het Plan Van Eisen en ontwerp reeds klaar waren. Kortom, er was reeds gemeenschaps geld geinvesteerd. Het is vreemd waarom De Jonge pertinent heeft geweigerd om de feiten op tafel te leggen en om tenminste drie beschikbare locaties: Assendelftplein, Vondelweg en Vredenoordplein openlijk met de gebiedscommissie en onafhankelijke partijen/experts te bespreken. Op 1 november 2016 hebben 348 bewoners, 252 adressen, ofwel 42% van de 604 huishoudens (Schinkelstraat, Wollefoppenstraat, Gerdesiaweg, Vredenoordkade, Ketenstraat, Blaardorpstraat) om het plein, bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning. Op 7 augustus 2017 ligt het bezwaar bij de rechtbank te Rotterdam.

Het bezwaarschrift van de bewoners aan de bestuursrechter

Rotterdam, 7 augustus 2017
Betreft: beroep tegen besluit College van B&W om omgevingsvergunning OMV 16.05.00251 te verlenen Uw kenmerk: AB 2016.2.15121/SG

Edelachtbare heer / vrouwe,

Hieronder voltooien wij onze gronden van het formele beroep, ingediend op 10 juli 2017.
Wij, 348 bewoners van Vredenoord, (bijlage 1a/b machtigingen) ofwel 41% van de gezinnen die rondom het plein wonen, betogen dat de gemeente Rotterdam bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van het Melanchthon College op het Vredenoordplein artikelen 3.2 en 3.4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht niet naar behoren in acht heeft genomen.

Artikel 3.2: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Artikel 3.4.2 De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Bij het plan van de gemeente om een school te bouwen op het Vredenoordplein is niet afgewogen of de belangen van leerlingen/schoolbestuur/wethouder opwegen tegen de belangen van de bewoners van Vredenoord en directe omgeving.Dit plein en zijn directe omgeving is van groot belang voor het welzijn van de bewoners, aangezien het de enige openbare ruimte is in een zeer krappe, dicht bebouwde wijk, waarin bijna alleen vierlaags appartementenblokken staan, waar ruim 350 kinderen onder de 12 jaar in wonen. Deze kinderen zijn afhankelijk van speelruimte in de buurt. De leef- en speelruimte wordt nog minder als de school er komt in zijn geplande omvang. Op dit plein wordt thans een basisschool voor circa 200 leerlingen vervangen door een veel grotere school voor voortgezet onderwijs voor ruim 400 leerlingen en 50 docenten. Dit gaat volledig in tegen het belang van de bewoners. De basisschool had een buurtfunctie, deze wordt zonder voorafgaand overleg met de buurt vervangen door een gebouw met een stadsfunctie. Ruim 80% procent van de nieuwe leerlingen komt buiten het postcode gebied 3061. Het besluit om de school op het Vredenoordplein te bouwen is in krap twee maanden (februari 2015 – april 2015) genomen. Gebleken is dat er vooraf geen zorgvuldige afwegingen gemaakt zijn t.a.v. de benodigde infrastructuur, de beperkte buitenruimte en speelruimte van de buurt. De school had al jaren een toezegging voor een ander plein, namelijk de Assendelftse straat in Kralingen, ontwerp en massastudie lagen reeds klaar.

De bewoners dragen de volgende bezwaren aan in beroep:

  1. Er is geen goede voorbereiding en correct overdachte besluitvorming geweest. Er is met haast gehandeld en niet zorgvuldig te werk gegaan. Met omwonenden is geen overleg geweest om een middelbare school te plaatsen, toen wethouder De Jonge op 16 april het schoolbestuur per brief vroeg om van locatie Assendelftsestraat te veranderen naar Vredenoordplein. Nu probeert de gemeente achteraf de beperkte openbare ruimte te annexeren, een probleem dat niet had hoeven ontstaan als er zorgvuldig gehandeld was en men had gekeken of de benodigde infrastructuur die een middelbare school met zich meebrengt ook paste. Men keek nu namelijk alleen naar het aantal m2 “maatschappelijk” in het bestemmingsplan.
  2. Er wordt met cijfers over de buitenruimte gegoocheld. Zo communiceert de gemeente naar Stichting Jantje Beton dat er op het plein 8.000m2 speelruimte is, terwijl duidelijk te zien is dat dit maar 960m2 is. Op de overige ruimte staan (straks) gebouwen, het allergrootste deel zal, ironisch genoeg, door de school worden ingenomen.
  3. De gemeente heeft niet helder weten te maken hoe zij tot het besluit is gekomen om de school te verplaatsen naar het Vredenoordplein; de enige motivering was: “daar is een plein met de bestemming maatschappelijk”. Er is geen moment stilgestaan bij het belang van het plein voor het welzijn van de wijk. De gemeente gaat hier zelfs in tegen haar eigen beleid, zoals neergelegd in het rapport Bouwstenen voor een kindvriendelijk Rotterdam (opgesteld door JOS en ondersteund door het College van B&W), waarin veel meer groen en speelruimte wenselijk wordt geacht voor deze wijk, in plaats van minder.
  4. De belangenafwegingsplicht tenslotte verplicht een bestuursorgaan om bij een besluit alle betrokken belangen af te wegen, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit. In het geval van een te bouwen school zijn er voor de burger duidelijke regels en normen ten aanzien van de ruimtebehoefte te vinden, waar wij op vertrouwen dat ze toegepast worden. In dit geval wordt hiervan op veel punten afgeweken zonder dat er een goede verklaring voor komt, anders dan ‘de gemeente mag naar eigen inzicht afwijken’. De gemeente heeft op geen moment richting bewoners haar afwijken van de norm toegelicht, ofwel blijk gegeven van zorgvuldig handelen.
  5. Op blad 10/14 van de afwijzing stelt ABC: “[Artikel 2.5.30 parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen] c. er sprake is van een totale gebiedsontwikkeling en naar het oordeel van burgemeester en wethouders een gemeentelijk belang rechtvaardigt dat op straat parkeerplaatsen worden aangelegd uit de grondopbrengst”. Tijdens de voorlopige voorziening-zitting heeft de advocaat van de gemeente zich beroepen op dit artikel, dus ook de gemeente stelt dat er sprake is van een totale gebiedsontwikkeling. Wij zijn van mening dat er sprake is van onzorgvuldig bestuur omdat de gemeente niet alle aspecten in beeld heeft gebracht alvorens met de bouw te beginnen.
  6. Het resultaat is een omgevingsvergunning die steunt op een herinrichtingsplan dat nog niet af is. Wethouder Schneider suggereerde in een vergadering van de raadscommissie BWB op 8 maart jl. dat bewoners via een participatietraject maar moeten beslissen hoe het parkeerprobleem moet worden opgelost. Een onafhankelijk verkeersdeskundige heeft zelfs negatief geadviseerd over de invulling van de parkeerbehoefte van de school en de verkeersveiligheid in de wijk in het algemeen (bijlage 2). Dit is een probleem dat door deskundigen moet worden opgelost. Maar het tekent wel het proces. Onderzoek naar de impact van de school en hoe die op te vangen, ontbreekt volledig. Over de invulling van belangrijke, verplichte voorzieningen als fiets- en autoparkeerplekken zijn in de loop van anderhalf jaar richting bewoners, een rechter, Jantje Beton en de raadscommissie BWB steeds andere versies gegeven (bijlage 3).
  7. Voor punt 5 en 6 hebben de bewoners meerdere malen een email gestuurd naar de wethouders en de afdeling Stadsontwikkeling om inzage te krijgen in de tekeningen waar deze parkeerplekken komen, gezien de gemeente tegenstrijdig communiceert naar de bewoners en de rechter. Tot op heden hebben wij geen tekeningen met voldoende parkeerplekken (auto en fiets) gezien. De gemeente heeft aangegeven om 1,4 miljoen te investeren in de herinrichting van het plein. Het is onduidelijk waar voor dit is, aangezien het herinrichtingsplan onduidelijk is, en hoeveel budget er sowieso had moeten zijn om het plein na de bouw weer er normaal uit te laten zien.
Al deze zaken hadden volgens de bewoners onderzocht moeten zijn voordat de omgevingsvergunning werd aangevraagd. Wij, de bewoners op Vredenoord zijn 24/7 afhankelijk van onze leefruimte in tegenstelling tot de gebruikmakers van de school. In plaats daarvan heeft de gemeente klakkeloos dit plein aangewezen als locatie en daarna alle regels met voeten getreden om de school er in zijn maximale omvang in te persen. Hiermee wordt het welzijn van de Vredenoordbuurt voor de komende vijfitg jaar zeer negatief beinvloed.

Conclusie. Wij verzoeken U Edelachtbare wegens bovengenoemde gronden de verleende vergunning OMV 16.05.00251 in te trekken dan wel te doen wijzigen.

LAATSTE ACTIES

15.8.2017https://www.desteronline.nl/bewoners-vredenoordplein-naar-bestuursrechter-2/
3.7.2017https://www.desteronline.nl/14-miljoen-herinrichting-vredenoordplein/
10.5.2017https://www.desteronline.nl/patstelling-voor-vredenoordplein/
7.3.2017https://www.desteronline.nl/bewoners-vredenoordplein-boos-op-gemeente-rotterdam/
8.3.2017Betoog Commissie BWB
6.3.2017Laatste Bewoners Klanbordgroep Vredenoord opgestapt
22.11.2016De Ster, Geweldige kans of veels te krapdownload
01.11.2016348 bewoners dienen bezwaar in tegen de omgevingsvergunning OMV.16.05.00251 d.d. 22-09-2016download
02.8.2016Brief aan CVB en raadsleden en bijlagen als reactie op uitspraken De Jonge in het NRCdownload (zip)
21.7.2016NRC artikel "Gáán ze eens participeren, luistert niemand"download
29.6.2016Klankbord discussie: voorstel herinrichting plein en infrastructuur discussiedownload (zip)
27.6.2016Informatieavond Melanchthon College: het ontwerpdownload (zip)
25.6.2016Aanvraag voorlopige voorziening kap bomendownload (zip)
16.6.2016Bezwaarschrift aan bouwinspecteur Stadsontwikkeling ivm vergunningaanvraag Melanchthon Collegedownload (zip)
23.5.2016Afgifte Vergunning kap bomen en overzicht kap bomen
19.5.2016Aanvraag vergunning bouw Melanchthon College door het CVO
10.5.2016Briefwisseling Eerdmansdownload (zip)
28.1.2016Demonstratie op Coolsingel en overhandiging 690 handtekeningen bewoners

DOWNLOADS


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord