Bestaande Situatie

Nieuwe Situatie

Verlies 1,000m2

Restant speelruimte

Gebiedsvisie Strategieen

Benutten van talenten en capaciteiten.
Bewoners in Jaffa en Vredenoord hebben een stevige steun in de rug nodig van de overheid om hun talenten en capaciteiten te kunnen benutten en de zelfredzaamheid te vergroten. Extra investeren in met name taalonderwijs, maar ook sport en kunst en cultuur is hiervoor nodig. Het inkomensniveau en het aantal uitkeringsgerechtigden met name in Jaffa en Vredenoord in zijn zorgpunten. Het project Maatschappelijke inspanning kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

Beter benutten en versterken van de laagdrempelige sociale voorzieningen passend bij de wijk. Met de aankomende decentralisaties van de jeugdzorg en de AWBZ wordt het makkelijk kunnen vinden van ondersteuning en hulp dichtbij huis steeds belangrijker. Op een vroegtijdig stadium in kunnen springen op een hulpvraag kan veel ellende en geld besparen. Voor Kralingen-West is het daarom belangrijk dat bewoners een plek in de wijk hebben, waar ze deze hulp kunnen krijgen. De goede samenwerking tussen professionals op deze plek zorgt voor goede dienstverlening aan deze bewoners.

Ondersteunen van bewoners.
In Kralingen-West komen steeds meer jonge gezinnen wonen die zich organiseren en zich inzetten voor hun omgeving, zoals de groep ouders bij de Arentschool en de bewoners van het Lusthofkwartier. Deze groepen zetten zich in voor het versterken van hun eigen leefomgeving, maar ook voor die van hun medebewoners. Zij kiezen er bewust voor om niet naast elkaar maar met elkaar te leven in deze gevarieerde buurt. De gebiedscommissie vindt het belangrijk deze bewoners te ondersteunen. Inzet van bewoners voor bewoners biedt in deze wijk kansen voor de ontwikkeling van de participatiesamenleving. De bewonersgroep Lusthofkwartier heeft in haar eigen visie gesproken over geschiktheid van deze wijk als zogenoemde ‘bakfietswijk’ en daar willen zij zich ook voor inzetten.

Jaffa aantrekkelijker maken voor mensen met midden- en hogere inkomens. In Jaffa-zuid wordt een deel van de bestaande woningvoorraad vervangen door huur- en koopwoningen om meer mensen met midden- en hogere inkomens naar de wijk te trekken. Om de nieuwe bewoners en de huidige bewoners op een prettige manier met elkaar te laten samenwonen, is extra aandacht voor het Berkelplein (hart van de wijk) en de gemengde Arentschool noodzakelijk. Dit zijn bij uitstek de ontmoetingsplekken voor oude en nieuwe bewoners.

Indikken en versterken van het Middelpunt.
In de Vlietlaan, de Frits Ruysstraat en de Goudse Rijweg is op dit moment leegstand en eenzijdig winkelaanbod. De winkelstraat lijkt te lang. Het beter indelen van het winkelaanbod en transformatie van de overige delen kan uitkomst bieden voor leegstand. Om dit te bereiken wordt het makkelijker gemaakt om winkelpanden te veranderen naar kantoren of woningen. De herinrichting van de buitenruimte moet een extra bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van dit gebied. Met name de Frits Ruysstraat is kansrijk om omgevormd te worden naar een rustige, groene woonstraat, door toevoeging van woonfuncties op de begane grond en aanbrengen van meer groen.

Onderhoud van woningen.
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam is momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe wijkvisie voor Kralingen-West. Zowel de funderingsproblematiek als het onderhoud van de woningen wordt in de visie meegenomen. Daarnaast moet de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad beter in beeld gebracht worden. Op basis van dat beeld kan er gekeken worden, waar de overheid actief de VvE’s moet stimuleren en/ of aanschrijven.

Verbeteren buitenruimte.
Een aandachtspunt op het gebied van de buitenruimte is het schoonniveau van de wijk. In alle wijken willen wij minimaal schoonniveau 4 behouden. In Kralingen-West kan opgemerkt worden dat de wijk meer dan gemiddeld te maken heeft met zwerfvuil en plaatsing van grofvuil naast de containers. Behoud en versterking van groen vergroot de aantrekkelijkheid van de wijk ook voor nieuwe doelgroepen. Mogelijke ontwikkeling Vredenoordplein (zie ontwikkelagenda).

Jeugd-, woon- en drugsoverlast.
Kralingen-West heeft drie locaties, waar sprake was van jeugdoverlast. Het Berkelplein, metrostation Gerdesiaweg en de Robert Baeldestraat. Door enkele gerichte maatregelen (inrichten van de JOP, verplaatsing van de voetbalkooi) lijkt de overlast te zijn verdwenen. Monitoring en goed onderhoud van deze plekken voor jongeren zijn nodig. Meer toezicht in kwetsbare uren. Een ander aandachtspunt is het hoge aantal woninginbraken in het gebied. Het gebied wordt opgenomen in het Aanvalsplan Woninginbraken, waarin voorlichting, preventie en eigen gedrag centraal staan.

(Annex 35: Uit gebiedsplan Kralingen-Crooswijk, juli 2014)


Bezoek ons op:
www.vredenoordbuurt.nl
www.vredenoordplein.nl
Facebook: vredenoordtuinen
Twitter: @Vredenoord1
Email: actievredenoord@hotmail.com©2015 Vredenoord